Estable Jerezano | Het welzijn van uw paard centraal
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden


 1. Algemene voorwaarden


  Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.     Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.     Dag: kalenderdag;
8.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Artikel 2 – Handelsnaam
  Estable Jerezano

Abtsdreef 175
2940 Stabroek
T: 0478 27 61 34
E: [email protected]


BTW-identificatienummer: BE0827 852 933

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m vrijdag: 08:30-12:00 uur en 13:30-17:30 uur
zaterdag: 08:30-12:00 uur

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5.     Op elke overeenkomst tussen de ondernemer en consument is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 4 – Het aanbod

 1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5 – De overeenkomst

 1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.     De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. a)     het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b)     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c)     de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d)     de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e)     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 7.     Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten en in geval van herroeping

 1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b)     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d)     die snel kunnen bederven of verouderen;
  e)     waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f)     voor losse kranten en tijdschriften;
  g)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a)     betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b)     waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c)     betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. a)     deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
  b)     of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4.     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1.     Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 1. Leverinformatie

Bestellingen die op een werkdag voor 12:00 uur gedaan zijn, worden nog dezelfde dag verzonden. In de regel worden deze dan de volgende werkdag bezorgd.

Let op: indien u kiest voor vooruitbetaling kan de levertijd langer worden, afhankelijk van het bestelmoment.

Indien een product niet (direct) voorradig is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 1. Bestelprocedure
 1. Op pagina Assortiment vindt u de producten gegroepeerd per productlijn. Kies de producten die u wilt aanschaffen door op de winkelwagen button te klikken.
 2. Wilt u meer dan 1 artikel aanschaffen? Klik dan op “Doorgaan met winkelen” in de winkelwagen.
 3. Heeft u alle artikelen die u wilt bestellen verzameld in uw winkelwagentje? Klik dan op de button van de winkelwagen.
 4. Geef nu uw naam en adresgegevens op en kies een betaalmethode. Eventueel kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat bij een volgende aankoop uw gegevens automatisch worden ingevuld (dit is optioneel).
 5. Klik op “Volgende”
 6. Controleer uw bestelling en adresgegevens.
 7. Klik op “Volgende” om te worden doorgestuurd naar een beschermde website voor de betaling
 8. Indien het bestel- en betaalproces correct is verlopen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging, met daarin een overzicht van de bestelde producten en de kosten.

 

 

 1. Bezorging

  Bestellingen tot 150kg laten wij bezorgen door DHL, Post NL of Bpost

  Op het moment dat uw bestelling wordt verzonden, krijgt u per e-mail een tracking & tracing nummer van uw bestelling. Hiermee kunt u op de website van de verzender uw bestelling volgen en kunt zien wanneer de bestelling bij u wordt afgeleverd.

  Indien u niet thuis bent als de verzender uw bestelling komt afleveren, wordt de bestelling de volgende dag nogmaals aangeboden.  Indien de bezorging van uw bestelling, na twee bezorgpogingen, nog niet is gelukt, krijgt u bericht van de verzender dat u de bestelling binnen 7 dagen kunt ophalen op een depot van deze.

  Bestellingen groter dan 150kg zullen worden verzonden op een pallet en door een transporteur worden bezorgd.

  Als u een bestelling niet heeft ontvangen, neem dan direct contact op met Estable Jerezano per mail op [email protected] Vergeet niet in de mail uw bestelnummer te melden!

  4. Afleveradres

  U kunt tijdens het doen van uw bestelling een ander afleveradres opgeven bij het afrekenen. U kunt ook een ander afleveradres opgeven in uw accountgegevens.

  Indien een bestelling niet bezorgd kan worden, moeten wij u de bezorg- en retourkosten in rekening brengen, verhoogd met € 3,50 administratiekosten. Controleer dus goed het opgegeven adres!

  5. Verzendkosten

Actuele verzendkosten worden berekend op basis van gewicht en formaat van de bestelling.

 1. Retourneren en annuleren

  6.1 Annuleren
  Annuleren kan alleen schriftelijk door een e-mail te sturen naar [email protected] Vermeld daarbij in ieder geval uw volledige naam en het bestelnummer.

  Het annuleren van een bestelling is kosteloos, zolang deze nog niet is verstuurd.

  Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Establejerezano reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

  6.2 Zichttermijn/Afkoelperiode

  U heeft een zichttermijn/afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden.6.3 Retourprocedure
Als u een product na ontvangst wilt retourneren, vraagt u binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail een retournummer aan bij de klantenservice.

U krijgt van de klantenservice een retournummer en een retouradres waar u het product heen kunt sturen. Daarnaast krijgt u een retourformulier waarop u kunt vermelden om welke producten en hoeveelheden het gaat en wat de eventuele reden van retour is.

Stuur het product retour naar het opgegeven retouradres. Stuur ook het volledig ingevulde retourformulier mee.

Zonder retournummer en volledig ingevuld retourformulier kunnen wij geen retouren accepteren.

6.4 Eisen waaraan de retourzending moet voldoen

6.5 Kosten retour sturen
De kosten voor het retour sturen van een product zijn in principe voor de klant.
Deze zullen worden verrekend met het te crediteren bedrag. Estable Jerezano neemt de kosten van het retoursturen voor haar rekening indien:

6.6 Crediteren van retourgestuurde producten
Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij uw IBAN-bankrekeningnummer nodig. Klanten buiten Nederland dienen behalve het IBAN-nummer tevens het BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald.

Estable Jerezano behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds geopend, gebruikt of beschadigd is.

  1. Garantie
  Heeft u een verkeerd product ontvangen of is er iets mis het product of de verpakking, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de klantenservice. Deze zal zo snel mogelijk voor een vervangend product of een andere oplossing zorgen. De extra kosten zijn hierbij uiteraard voor rekening van Estable Jerezano. U kunt de klantenservice bereiken via e-mail op [email protected] of telefonisch op 0478 27 61 34


 2. Klachtenprocedure
  Uiteraard streven wij er naar dat u tevreden bent over Estable Jerezano. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben zullen wij er alles aan doen om deze naar tevredenheid af te handelen. Wij vinden het belangrijk dat als u een klacht heeft, u deze ook aan ons doorgeeft. Een klacht is namelijk een aanleiding om onze dienstverlening te verbeteren.

  Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

 1. Contact

  Bij de klantenservice van Estable Jerezano kunt u terecht met al uw vragen.
  Houd uw klantnummer en bestelcode bij de hand, zodat de klantenservice u snel kan helpen.
  U kunt de klantservice per contactformulier, e-mail of telefonisch bereiken op de onderstaande manieren:


 1. Algemene bedrijfsgegevens


  Estable Jerezano
  Abtsdreef 175
  2940 Stabroek
  België
  tel. +32 (0) 478 27 61 34
  [email protected]
  BTW-nummer : BE0827 852 933
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »